Sousedé z Líšně

PRO MÍSTO, KDE ŽIJEME.

Jsme liberální uskupení nezávislých kandidátů a kandidátek. Jsme obyvatelé Líšně, kterým záleží na jejím dalším rozvoji, podpoře aktivní občanské společnosti, kultivaci veřejného života a budování příjemného prostředí pro náš domov. Přejeme si sousedskou Líšeň, pro kterou je důležitá podstata věci, a ne stranické spory. Líšeň, která zachová charakter obou svých částí a snaží se je co nejvíce propojit společnými akcemi a stavět na vztazích mezi lidmi. Chceme spolu s vámi zachovat to, co se daří, a zlepšit, co může v Líšni být ještě hezčí. Už dlouho jsme aktivní v líšeňských spolcích a politika je další způsob, jak společně pracovat pro naši městskou část. Zvládli jsme spolu s vámi první volební období a jdeme dál. Jsme Sousedé z Líšně.

 

VOLEBNÍ PROGRAM

 

KONCEPCE ROZVOJE LÍŠNĚ

Každá obec i její městská část dle zákona má plánování svého rozvoje obsáhnout v koncepci svého rozvoje. Koncepce má sloužit k vydefinování veřejných potřeb, které v daném území je třeba řešit, seřazení podle jejich důležitosti a rozplánování jejich řešení v rámci celého volebního období. Podle Statutu města Brna je koncepce rozvoje Líšně v rukou městské části. Současné řízení veřejných potřeb v Líšni je nekoncepční, bez jakéhokoliv plánování a řídí se spíše politickými zájmy vládnoucí koalice bez jakékoliv analýzy, co je skutečně třeba.

 • Zajistíme systematickou analýzu všech oblastí veřejných potřeb Líšně, tj. jasně definujeme, co, kde, proč a do kdy je třeba.
 • S ohledem na omezený rozpočet zajistíme postupné řešení podle pořadí skutečné důležitosti veřejných potřeb, a ne podle politických priorit.
 • Pro řešení veřejných potřeb využijeme i režim služeb v obecném hospodářském zájmu, umožňujícím širší možnosti podpory z veřejných prostředků.
 • Váš názor je pro nás důležitý, proto využijeme dotazníkové šetření a další možnosti komunikace městské části se svými občany.

 

KVALITNÍ A DOSTUPNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH SMĚRŮ

Vzdělání v Líšni chceme kvalitní a pestré, protože každý máme jinou představu, jaké vzdělání je pro naše děti nejlepší.

 • Podpoříme kvalitní vedení a rozmanitost škol a školek v Líšni, včetně škol s alternativními vzdělávacími směry.
 • Podpoříme zakládání a rozvoj otevřených a komunitních škol jako center společenského sousedského života v Líšni.
 • Podpoříme spolurozhodování dětí a rodičů ve školách a školkách.
 • Podpoříme speciální podporu pro odstraňování problémů způsobených výpadkem škol během pandemie, například podporou školních psychologů nebo programů nad rámec standardního vyučování.
 • Všem základním školám, školkám a vzdělávacím institucím na území Líšně poskytneme podporu při přípravě a administraci získávání projektů tak, aby se mohly plně věnovat obsahu těchto aktivit a neztrácely síly papírováním.
 • Ve výběrových řízeních na ředitele škol podpoříme obměnu vedení po dvou funkčních obdobích, aby školy dostávaly nové impulzy a novou energii.
 • Podpoříme sdílení příkladů dobré praxe mezi líšeňskými školami a školkami formou pravidelných setkání za účasti vedení obce.
 • Podpoříme děti ze znevýhodněného prostředí příspěvkem na volnočasové aktivity na doporučení jejich učitelů a učitelek.
 • Podpoříme vznik pobočky některého z brněnských center volnočasových aktivit na území městské části (například. Středisko volného času – Lužánky, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Helceletka – dům dětí a mládeže).

 

KRÁSNÁ LÍŠEŇ

Budovy, pozemky, veřejná místa, sportoviště a různá zákoutí jsou místy, kde se lidé potkávají. Chceme je upravená, čistá a přehledná. Chceme zlepšit prostředí, ve kterém společně žijeme.

 • Na základě analýzy území městské části a informací od vás provedeme úpravu nevkusných a zanedbaných zákoutí Líšně.
 • Budeme pokračovat v záměru rekonstrukce náměstí Karla IV. v souladu s názorem odborné i laické veřejnosti.
 • Prověříme možnosti rekonstrukce a využití budovy volnočasového centra Kotlanka a bývalých jatek při ulici Ondráčkově.
 • Obnovíme informační systém podnětů od občanů na území Líšně.
 • Zajistíme více možností ke sběru rostlinného odpadu a navýšení kapacit kontejnerů v sezoně.
 • Provedeme opravu všech kontejnerových stání a zaměříme se na použití ekonomických a ekologických materiálů.
 • Budeme řádně pečovat o památkově a kulturně hodnotné stavby v majetku Líšně.
 • V obou částech Líšně zrealizujeme vodní osvěžující prvky a pítka. Využití lokálních zdrojů vody je pro nás jednou z priorit.

 

BYDLÍME V LÍŠNI

Chceme v Líšni udržet všechny skupiny obyvatel a rozumíme tomu, že i noví sousedé chtějí bydlet. Připravíme dlouhodobou koncepci hospodaření s bytovým fondem a prověříme možnosti rozšíření bytového fondu obce.

 • V rámci koncepce obecního bydlení vyhodnotíme možné způsoby rozšiřování bytového fondu (výstavba, nákup) a vybereme ten nejvhodnější, abychom mohli poskytnout obecní bydlení co největšímu množství zájemců.
 • Otevřeme diskuzi na téma sociálního bydlení a jiných forem podpory bydlení v rámci městské části.
 • V rámci bytového fondu prověříme možnost individuální privatizace. Případný výnos z privatizace chceme investovat do rozšíření bytového fondu obce.
 • Zajistíme elektronizaci žádostí o pronájem obecních bytů.
 • Budeme rozvíjet záchytný systém pro lidi v nouzi, abychom obyvatelům ve složité životní situaci umožnili zachovat si obecní bydlení a nemuselo docházet k ukončování nájmu z důvodu dlužného nájemného.
 • Navážeme spolupráci s bytovým ombudsmanem města Brna.

 

LÍŠEŇ POMÁHÁ

Je pro nás důležité, aby se v Líšni cítili dobře i ti, kteří potřebují naši pomoc. Pro seniory a hendikepované je nejdůležitější pobyt v domácím prostředí a v případě nemohoucnosti bezpečná možnost objednání služeb domácí péče v rozsahu od zdravotní péče až po běžnou starost o domácnost.

 • Je naší prioritou zajistit seniorům a handicapovaným jejich domácí prostředí, proto se soustředíme na možnosti domácí péče.
 • Chceme, aby se do Líšně vrátily organizace poskytující domácí péči. Rozšíříme možnosti podpory a zajištění jejich zázemí.
 • Úroveň služeb budeme pravidelně hodnotit a o výsledcích řádně informovat.
 • Zahájíme spolupráci s Brnem, protože současná koncepce zajištění pečovatelské služby prostřednictvím Městské části Brno-Židenice je absolutně nevyhovující.
 • Podnikneme kroky k zahájení výstavby plnohodnotného domova seniorů, o němž se stále jen mluví.
 • V rámci koncepce otevřeného úřadu zajistíme informování seniorů a handicapovaných občanů o možnostech služeb v sociální a zdravotní oblasti, včetně jejich rozsahu, cen a poskytovatelů.
 • Souběžně s touto informací doplníme i informace ohledně možností sociálních dávek, např. příspěvků na péči či na bydlení.
 • Budeme se snažit zajistit i elektronické propojení s příslušnými poskytovateli služeb a správními úřady ohledně sociálních dávek.
 • Nadále budeme podporovat aktivní zapojování seniorů do společenského života včetně podpory jejich volnočasových aktivit, které jim umožní vzájemné setkávání a udržení duševní i fyzické kondice, např. formou víceleté podpory Klubu seniorů v Líšni, klubů RÉVA a KLAS.
 • Podpoříme mezigenerační setkávání, například formou čtení seniorů dětem.

 

CHCEME LÍŠEŇ ZELENOU A ČISTOU

Veřejný prostor je prostor nás všech. Chceme ho řízenou formou spravovat společně a maximálně ho zpřístupnit k sousedskému sdílení. Budeme spravovat zeleň a další prvky životního prostředí šetrně k přírodě a půjdeme příkladem u všech obecních budov.

 • Umožníme jednotlivcům i sousedským skupinám spravovat veřejný prostor například formou adopce zeleně nebo komunitních výsadbových akcí ve spolupráci s místními aktivními občany a spolky.
 • Založíme obecní sad a budeme pracovat na dalších možnostech zapojení komunit do péče o zeleň. Podpoříme vznik komunitní sušárny ovoce, moštárny a včelína.
 • Na obecních pozemcích budeme pěstovat rostliny a instalovat prvky, které podnítí návrat volně žijícího hmyzu a ptactva.
 • Podpoříme zřizování miniparků na místě nevyužitých zanedbaných ploch a umožníme jejich správu sousedským skupinám, např. formou jedlých parků.
 • Při výsadbách nových stromů využijeme vysokokmenné kultivary s maximální listovou plochou.
 • Při obnově komunikací použijeme propustné povrchy, a to nejen v okolí osazených ploch.
 • Podpoříme budování zelených střech, vertikálních zahrad, zelených stěn a půjdeme příkladem u obecních budov.
 • Při rekonstrukcích a stavbě nových obecních budov podpoříme instalaci solárních panelů.
 • Vnímáme intenzivní rozvoj areálu Zetoru a jeho negativní dopady na občany Líšně. Chceme se společně s městem zapojit do debaty o možnostech řešení.

 

SOUSEDÉ SOBĚ

Bohatstvím Líšně nejsou pouze budovy a pozemky, ale jsou to především aktivní lidé, kteří se formálně i neformálně sdružují a zajímají se o dění kolem sebe. Společně tak přispívají ke kulturnímu a sportovnímu životu v Líšni nebo se snaží zlepšit prostředí pro ostatní.

 • V rámci veřejných debat připravíme nová transparentní dotační pravidla a zrychlíme proces rozhodování o dotacích.
 • Připravíme možnost víceletých dotačních titulů.
 • Podpoříme spolky, sdružení a jednotlivce v jejich aktivitách prospěšných Líšni formou participativního rozpočtu.
 • Otevřeme nebytové prostory městské části a budeme zapůjčovat movitý majetek městské části Líšeň pro aktivity spolků, sdružení vlastníků jednotek a veřejnosti.
 • Zřídíme místo grantového poradce a pracovníka na Úřadu městské části pro líšeňské spolky a organizace.

 

LÍŠEŇ ŽIJE KULTUROU

Kulturu obecně, ani tu místní, nelze vnímat jako samozřejmost, i ona má své potřeby a nemusí se to vždy týkat jen velkých financí. Jsme pro podporu tradičních kulturních akcí a uchování hmotné a nehmotné historie a zároveň chceme umožnit vznik a pořádání různorodých kulturních počinů.

 • Zahájíme jednání vedoucí ke zpracování Koncepce kulturního rozvoje.
 • Podpoříme zachování Kulturního centra Líšeň jako samostatné organizace, která v maximální možné míře spolupracuje s občany, podporuje i zviditelňuje místní kulturní dění, a také je doplňuje kulturním programem od komerčních akcí až po události pro náročné publikum.
 • Podpoříme líšeňskou kulturu v její rozmanitosti a nezávislosti: formou jasných grantových pravidel, včetně transparentního čerpání pro spolky, jednotlivce i neformální sdružení.
 • Zavedením víceletých grantových titulů podpoříme zachování osvědčených kulturních akcí. Víceleté granty umožní pořádajícím kulturním subjektům odstranit každoroční nejistotu a podpoří jejich kontinuální činnosti.
 • Chceme podpořit vznik a rozvoj nezávislých a svébytných kulturních projektů i drobných sousedských akcí (jako už tradiční OpenFest u mozaiky na Ondráčkově ulici).
 • Budeme hledat konkrétní řešení pro vznik expozice o historii naší městské části.
 • Ve spolupráci s KCL připravíme program pro základní školy zaměřený na novodobou historii Líšně.
 • Ve spolupráci s místními spolky, školami a kulturními organizacemi rozšíříme kulturní program na farmářských trzích.
 • Je pro nás důležité zasadit se o vyvážené rozmístění kulturních akcí na území celé městské části.
 • Oživíme veřejný prostor krátkodobými projekty ve spolupráci s líšeňskými umělci a organizacemi.

 

SVÉ ZÁLEŽITOSTI SI LÍŠEŇ VYŘÍDÍ SAMA

Sami nejlépe známe prostor, ve kterém žijeme. Zdá se nám nerozumné, aby se o Líšni rozhodovalo jinde než u nás. Budeme usilovat o změnu statutu města a předání části kompetencí městským částem v oblasti správy majetku, jmenování ředitelů škol, tvorby regulačních plánů či sociálního bydlení.

 • Začneme prosazovat zájmy Líšně na Sněmu starostů, poradním orgánu Rady města Brna.
 • Zahájíme diskuzi o přerozdělování financí na investice v rámci celého města; chceme spravedlivé rozdělení podle velikosti čtvrtě a počtu obyvatel.

 

LÍŠEŇ BUDE OTEVŘENÁ

Líšeň je nás všech a není důvod cokoliv tajit. Budeme veřejné záležitosti spravovat otevřeně, vstřícně, přehledně a srozumitelně. Zlepšíme komunikaci s vámi na stránkách radnice, sociálních sítích i v Líšeňských novinách. Chceme s vámi diskutovat i nepopulární opatření a neuhýbat před zodpovědností za důležitá rozhodnutí.

 • Vyčleníme prostředky pro participativní rozpočet, do kterého bude moci každý navrhovat veřejné projekty.
 • Zavedeme podrobný rozklikávací rozpočet pro všechny příjmy a výdaje městské části. Rozpočet bude veřejně přístupný na webových stránkách městské části, včetně vyznačení změn v důsledku rozpočtových opatření.
 • Zlepšíme informační kanály o dění v Líšni: webové stránky, účty na sociálních sítích i Líšeňské noviny.
 • Líšeňské noviny by měly být nezávislé na vedení radnice, vyvíjet vlastní redakční činnost a pravdivě a pružně informovat o aktuálním dění v městské části. Koncepci zveřejníme a podrobíme veřejné diskuzi.
 • Zveřejníme a budeme aktualizovat kalendář plánovaných oprav a investičních akcí a jejich aktuální rozpočet.
 • Na radnici zřídíme podatelnu a „poradní místo“ (u vchodu do radnice), kde si lidé mohou vyzvednout formuláře, kde jim pomohou s jejich vyplněním, kde získají základní informace a rady pro vyřízení své záležitosti.

 

DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Chceme, aby Líšeň byla krásná, udržela si svůj genius loci a zároveň byla dobře vybavená (obchody, služby, školky, školy). Chceme se s vaší pomocí důkladně zabývat koncepčními dokumenty města, ale nechceme zapomínat ani na konkrétní kroky, kterými lze Líšeň zlepšovat už nyní. I nadále budeme zvyšovat bezpečnost všech druhů dopravy.

 • Budeme pokračovat v opravách místních komunikací v Líšni.
 • Zasadíme se (ve spolupráci s příslušnými městskými firmami) o přednostní opravu, kultivaci a dovybavení přestupních uzlů a přirozených místních center (plocha nad zastávkou Jírova, Masarova, Kotlanova).
 • Budeme prosazovat rychlou realizaci projektu propojení ulic Trnkovy a Novolíšeňské (před obchodem Lidl), který je již dlouho připravený z úrovně města Brna.
 • K úřadům, zdravotnickým zařízením a větším obchodům umístíme stojany na kola.
 • Zasadíme se o vybudování cyklostezky do Slatiny a o vytvoření bezpečné trasy pro cyklisty do Mariánského údolí.
 • Budeme aktivně vstupovat do územních řízení s cílem ochránit Líšeň před negativními důsledky neuvážených stavebních zásahů.
 • Budeme vás přehledně informovat o nejdůležitějších událostech z dopravy a územního rozvoje a zveřejníme odkazy na základní dokumenty.
 • Budeme důsledně kontrolovat povinnost města zapracovat potřeby městské části do územního plánu a koncepce rozvoje města.
 • Při územním rozvoji Líšně budeme prosazovat koncepci města krátkých vzdáleností. To znamená, že budeme mít vše (obchody, služby, školy, pracovní příležitosti) pohodlně v blízkosti vašeho bydliště a nebudeme muset daleko dojíždět.
 • Budeme dbát na bezpečnost všech druhů dopravy včetně chodců a cyklistů. Zvážíme vytvoření zón 30 či obytných zón, zejména v obytných částech a na místech, kde si často hrají děti.
 • Budeme se aktivně zajímat o rekultivaci areálu Zetoru (včetně nových dopravních propojení a integraci areálu v rámci Líšně). Chtěli bychom, aby zde vznikla moderní část města, která si sice z části zachová svůj průmyslový charakter, ale získá i nové funkce a stane se integrální součástí Líšně bez zbytečných bariér.

 

LÍŠEŇ SPORTUJE

Chceme, aby Líšeň, která má 27 000 obyvatel, nabízela pro sport na všech úrovních dostatek prostoru. Je důležité, aby tradiční líšeňské sportovní organizace měly zajištěné víceleté financování.

 • Vypracujeme plán rozvoje sportu, který Líšni chybí.
 • Budeme formou grantových titulů podporovat organizovaný i rekreační sport, zavedeme systém víceletého financování.
 • Po dohodě se sportovními organizacemi vytvoříme „Den sportu v Líšni“ k představení jejich činnosti a náboru nových mladých sportovců.
 • Dotační pracovník ÚMČ Brno-Líšeň bude pomáhat i sportovním organizacím (hlavně pro práci s mládeží).
 • Při rekonstrukci stávajících hřišť budeme myslet na všechny věkové kategorie a budeme podporovat rozvoj outdoorových sportovišť pro všechny obyvatele (jako je např. Židenický Bzzzukot)

 

SPRAVUJEME MAJETEK

Líšeň musí být řádný a odpovědný hospodář a svůj majetek musí využívat k maximálnímu prospěchu obyvatel. Jsme pro zřízení fondu oprav nebytových prostor v majetku městské části, ze kterého bychom mohli pravidelně provádět opravy a údržbu budov v naší správě.

 • Provedeme řádná výběrová řízení na dodavatele oprav a údržby majetku s důrazem na kvalitu, nejen s ohledem na cenu.
 • Vytvoříme přehlednou elektronickou evidenci majetku, který vlastní městská část Líšeň.
 • Zavedeme elektronickou evidenci probíhajících investičních akcí a veřejných zakázek.
 • Zrevidujeme současný způsob využití nebytového fondu městské části Líšeň a možnosti jeho efektivnějšího užití, a to i na základě připomínek občanů Líšně – např. Kotlanka nebo budova bývalých jatek na ulici Ondráčkově.
 • Zřídíme fond oprav nebytových prostor.

 

LÍŠEŇ ZŮSTANE BEZPEČNÁ

Líšeň je dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších městských částí. Chceme, aby taková zůstala, a záleží nám na ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel. Všichni se v Líšni budeme cítit bezpečně a doma, pokud si navzájem v nouzi podáme pomocnou ruku.

 • Budeme pokračovat v neustálé snaze o navyšování počtu strážníků Městské policie na území Líšně.
 • Prohloubíme intenzivní spolupráci s Městskou policií ohledně vytipování bezpečnostních rizik na území Líšně a možností řešení rizikových lokalit.
 • Zasadíme se o realizaci kamerového systému v rizikových či rušných místech (nám. Karla IV., OC Albert, Jírova, OC Havana, OC Jasmín, park Trnkova, zahrada Orlovny apod.)
 • Podpoříme organizace, které pomáhají dětem a mladým lidem smysluplně trávit volný čas.
 • V rámci dotazníkového šetření oslovíme i vás – naše sousedy – ohledně návrhů v oblasti řešení bezpečnosti a dopravní politiky Líšně.